نمایش نوار ابزار

اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ اعلان جنگ به جهان اسلام است

ترامپ در ادامه جنگ افروز های خود اقدام به عملی جاهلانه  وخلاف مصالح آمریکا ومسلمانان نمود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست بلکه رژیم اشغالگر صهیونیستی را بر اشغال بیشتر سرزمین دیگران  وآواره نمودن ساکنان آن گستاخ تر نمود ،قطعا چنین اقدامی به ضرر صلح در خاورمیانه خواهد بود ودرخت امید به صلح را خشک خواهد کرد و طرف های جنگ طلب را برای تحقق رویاهای خود مصمم تر خواهد نمود.

این اقدام  به هیچ وجه قابل توجیه نیست وجانبداری کامل آمریکارا در غصب کشور دیگران توجیه می نماید ،همانگونه که روسیه چچن را اشغال نمود.
علاوه بر مسئله ی فلسطینی ها قدس برای هر مسلمانی از قداست خاصی برخوردار است وهرگونه تصمیم بر ای هویت زدایی آن  به منزله اعلان جنگی است  بر ضد مسلمانان وبا اعلام جنگ قطعا منافع جنگ کنندگان به خطر خواهد افتاد ،لذا لازم است همه آزادی خواهان واندیشمندان وفعالان حقوق بشر  وصلح طلبان چنین اقدامی را محکوم نمایند وترامپ را وادار به انصراف از چنین اقدام نابخردانه ای نمایند ،تا بار دیگر آتش جنگ و نزاع درخاورمیانه فروزان نگردد ،زیرا قدس متعلق به ترامپ و نتانیاهو نیست تا برای آن تصمیم بگیرند ،بلکه یک شهر اشغال شده است که باید به صاحبانش بر گردد وبه عنوان قبله اول مسلمانان  وشهر ادیان ابراهیمی جایگاه وحرمتش حفظ گردد .

دیدگاه ها