نمایش نوار ابزار

اصلاح طلبان کورد و مسئولیت آنان در انتخابات مجلس دهم

87689767طرح این بحث صرفا جهت اظهار نظر و ارائه ی رهنمود از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و گشودن بابی جهت ورود به این مسأله در راستای تجمیع آرا و دیدگاه های صاحب نظران در زمینه های مختلف به خاطر جلوگیری از تکرار اشتباهات وضعف های گذشته و معرفی افرادی دلسوز و آگاه جهت پیگیری مطالبات دیرین ملت کورد و اجرای اصول معوقه ی قانون اساسی و حضور نمادهای واقعی مردم با پشتوانه های مردمی و انجام وظیفه ی خالصانه و متعهدانه و صادقانه که تنها مدیون موکلان و ممنون رأی دهندگان آگاه و مسئول در مقابل تاریخ و وجدان عمومی جامعه باشند .
ضمن احترام به همه ی کسانی که دین خود را در مقابل مردم محروم و مستضعف این مناطق ادا کرده، جای تأسف است که در زادگاه مرحوم قاضی محمد و کاک احمد مفتی زاده و دکتر کریم سنجابی و غلامرضا خان ارکوازی در مقطع حساس مجلس آینده مردم دچار بی تفاوتی گردند و یا فرصت طلبانی بی خط و نشان و نان به نرخ روز خور و بدون سابقه ی حسنه بار دیگر در جهت خدمت به اطرافیان و قدرت طلبان از نردبان اعتماد مردمان پاک و صادق و صمیمی ما بالا روند و باز هم پس از یک دوره ی دیگر همچنان مطالبات ما بر روی کاغذ و یا در اذهان مردم ضبط و زندانی شوند و تنها باحسرت و افسوس از برنیاورده نکردن آن ها گفته شود.
لذا جا دارد همه ی روشنفکران، اندیشمندان، دلسوزان، علما و فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تمام اقشار احساس مسئولیت نموده و نگذارند انحصارگران کاندیداهای فرصت طلب خود را بر مردم تحمیل نمایند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها