نمایش نوار ابزار

اصلاح طلبان کوردستان وسکوت در مقابل قضایا

اصلاح طلبی خصیصه وویژگیی مثبتی است که کسب ومتصف شدن به آن از کمالات است ومایه افتخار .اما نمی توان صفاتی که لازم است در وجود انسان ملکه شوند تا تأثیر گذار وماندگار باشند با یک روز ویا یک شعار متصف به آن ها شد .چونکه همانگونه در علم اصول در بحث اشتقاق بحث می شود باید شخص یا ذات در زمان حال متصف به مشتق وبهره ای از مشتق منه داشته باشد تا اورا خوب یابد واجد آن دانست.

اصلاح طلبی در ایران که پس از ۷۶ رواج یافت وبه عنوان لقب وپسوندی در آمد .به سبب معنای پربار اصلاحات وامید ها وانتظارات نهفته ومتراکم مردم مورد استقبال طبقات واقشار مختلف قرار گرفت وجمعیت های زیادی جذب این جریان شدند.

در مناطق کردنشین نیز به سبب سابقه وپیشینه ی عدالت خواهی مردم ,این جنبش با استقبال بیشتر مواجه شد ومردم در انتخابات ها حمایت خودرا از آن نشان می دادند.

هرچند اصلاح طلبی مسیری سخت وسنگلاخی است وطی مسیر بسیار دشوار وبا موانع زیادی مواجه است و افراد فراوانی در ادامه راه باز می مانند .اما مانند هر جنبش وحرکت دیگری کسانی هستند که عزم جدی در طی طریق داشته باشند .زیرا همراه با حمل لوای اصلاح طلبی منافعی هم به سبب حضور در قدرت بر ای این افراد تأمین می شود. که خیلی از افراد بدین وسیله گلیم خودرا از آب بیرون کشیدند وبه نان ونوایی رسیدند وشکر خدارا به جای آوردند.

اما ضمن تقدیر از زحمات برخی از دوستان اصلاح طلب کورد که همیشه بر مسیر خود ماندند و با جدیت در ادامه مسیر هزینه هایی هم متحمل شدند .اما در مقابل  متاسفانه کسانی متولی این جنبش در کردستان شدند آنگونه که  لازم است دفاع از حقوق مردم و شعارهای اصلاح طلبی را در هم بیامیزند,نتوانستند این رسالت را انجام دهند. یعنی تصور کردند که اصلاح طلبی به معنای دفاع از نظام ودولت وسکوت در مقابل مواضع وحوادث رخدادی در منطقه است. در حالی که اصلاح طلبی یعنی مبارزه با فسادها وآفت ها وآسیب ها در جامعه ودر داخل حاکمیت است.

متاسفانه اصلاح طلبان کوردستان سکوت ناخوشایندی را در مقابل مسائل استان اعم از عزل وانتصاب ها در پیش گرفته ودر مقابل رخدادها وحوادث با بی تفاوتی  رد می شوند.مسائلی مانند انتقال آب استان .انفجار مین ,کولبری,فرسودگی ساختمان مدارس ,مدارس ویژه !!!!!  بخشیدن ساختمان های دولتی مانند ساختمان بخشداری سنندج . تاخت وتاز اوقاف با رێیس غیر بومیش ,چون در کل جهان اسلام وقف سنی وشیعی جداست.عدم استفاده از نیروهای اصلاح طلب وفعال در ستاد روحانی .وضعیت ناگوار دانشگاه ها .مسائل اجتماعی وفرهنگی مانند طلاق ,اعتیاد ,بیکاری ,استخدام نیروهای بی شمار غیر بومی در حالی که هزاران نفر جوان بومی بیکار وجود دارد مانند نیروگاه وپتروشیمی وخیلی از مسائل دیگر .

نمی توان خودرا اصلاح طلب نامید .اما در مقابل سرنوشت وزندگی ومطالبات وخواسته های مردم حساس نبود .اصلاح طلب واقعی نمی تواند به خاطر پست ومقام خودرا از مردم جدا کند ویا بی تفاوت باشد وتصورنمایند اصلاح طلبی به معنای پست گرفتن وکارمند دولت شدن است.

کمیته پیگیری مطالبات تشکیل شد اما متاسفانه هیچ فعالیتی از آن مشاهده نشد وحتی نامه ای به مقامات نگاشته نشد.  بنابراین همانگونه که گفته اند:یا باید رومی رومی یا زنگی زنگی .نمی توان خودرا اصلاح طلب نامید ولی نسبت به مسائل جامعه واکنشی نشان نداد .امروز اصلاح طلبان کردستان دچار روزمرگی شده اند ومردم چنین سکوتی را از آن ها نمی پذیرند.

نباید اصلاح طلبان به خاطر پست ویا مقام رده پایینی حمایت مردم را در هنگام انتخابات فراموش کنند وتنها خودرا ملزم به صدور بیانیه هایی در دفاع از مواضع حاکمیت بنمایند.

امید است اصلاح طلبان کردستان قبل از هرچیز رضای خداوند وسپس رضایت مردم وترویج  اندیشه اصلاحات وتوسعه  را که تنها راه اصلاح امور وبرقراری عدالت است در نظر داشته باشند.

دیدگاه ها