نمایش نوار ابزار

اصلاح طلبان و توجیه قضایا

اصلاحات واصلاح طلبی ماهیتا وظیفه ومسؤولیتش مبارزه با فساد وبا مفسده انگیزی از هرجهت واز سوی هر مقام ومدیری است. از آن جائٔی که بسیاری از مسائل در جهان سوم ودر کشور ما براساس احساسات وبه صورت دفعی پدید می آیند .موارد زیادی به هم آمیخته می شوند واهداف ومقاصد با هم مشتبه می گردند.وبه سبب فرصت طلبی ومنفعت طلبی برخی از افراد یا اصلاحات وانقلاب از مسیر خود منحرف ویا در طی مسیر با موانع ومشکلات زیادی مواجه می شوند.
انقلاب ایران را هم گروه ها به پیروزی رساندند .اما پس از مدتی شاهد بسیاری از حوادثی بودیم که نمی بایستی به وجود می آمدند. در نتیجه بسیاری از کسانی که دغدغه حفظ ارزش های انقلاب را داشتند جنبشی را به نام اصلاحات ودر تحت لوای ریاست جمهوری آقای خاتمی پدید آوردند. که موجب ایجاد شوروشوق زیادی در بین مردم شد وبار دیگر نفس گرمی در پیکر جامعه دمید .پس از پیروزی آقای خاتمی مگسانی در دور شیرینی جمع شدند وصندلی هایی را به اشغال خود در آوردند. وعده زیادی خالصانه در رسانه ها ومطبوعات به نگاشتن مطالب وغنی سازی این جریان برآمدند.در عوض هم عده ای برای حفظ اصلاحات وبا مقام ها هرگونه انتقادی را به منزله توهین تلقی می کردند وبه هیچ کس اجاز ه اعتراض ویا انتقاد نمی دادند.
متاسفانه این خود سانسوری ضربه های کاری بر پیکر اصلاحات وارد نمود. در دوران مجلس ششم هرنماینده ای که می خواست ازوزیری ویا استانداری انتقاد کند فورا عده ای که تنها کارشان توجیه قضایاست به بهانه زشت بودن تضعیف آقای خاتمی وبه مصلحت نبودن آن میدان را برای تاخت وتاز مدیران در دوران اصلاحات فراهم کردتد.به گونه ای که برخی از مدیران پاسخ نمایندگان را نمی دادند .چون پشتگرم به فضای حاکم بر جامعه واصلاحات وتوجیه گران بودند.
پس از اشتباه تاریخی اصلاح طلبان در عدم اجماع بر یک کاندیدای واحد که منجر به پیروزی احمد ی نژاد شد .بار دیگر اصلاح طلبان را ناچار به حمایت از روحانی نمود .اما این حمایت متاسفانه هیچ نفعی برای جنبش اصلاحات نداشت ومنافع آن به جیب روحانی واطرافیانش ویا حزب اعتدال وتوسعه ریخته شد.متاسفانه در این دور ه از ظرفیت اصلاح طلبان به نحو أحسن استفاده نشد ,اما با تمام این اوصاف در دور دوم اصلاح طلبان تمام قدرت خودرا به کار گرفتند تا بار دیگر روحانی پیروز میدان شود. اما نه روحانی ونه دولتش توجهی به اصلا ح طلبان نکردند وگویی اصلاح طلبان پیمان کارانی بودند که طرح وپروݫه خودرا به انجام رسانده ونیازی به حضور آنان نمی باشد.
هرچند اصلاح طلبان با تمام وجود به میدان آمدند ,اما دریغا از یک تشکر خشک وخالی از سوی روحانی .زیرا روحانی یا به سبب غرور بیجا ویا عدم نیاز به اصلاح طلبان هیچ اشاره ا ی به نقش آنان نکرد.ودر مقابل یا نیروهای احمدی نژاد را تغییر نداد ویا نیروهای اصولگرا وبدون گرابش را به کار گرفت.
اما مع الاسف برخی ا از اصلام طلبان که یا از جامعه برید ه اند ویا چنان دلبسته حکومت ودولتند چنا ن به توجیه دفاع از دولت می پردازند که آدم فکر می کندخود آنان همه کار ه هستند وهمه ی امور در دست آنان است.که بر عکس خوش خیالی آنا ن خیلی از افراد از جریان اصلاحات دلگیر ورنجیده شده وراه خودرا جداکرده اند..اصلاحگران توجیه کننده بدون احساس تحمل هزینه بر جریان اصلاحات به سبب توجیه ناکار آمدی مدیران ویا توجیه آنان فکر می کنند که سخنانشان در جامعه خریداری دارد؟ وهمانگونه می توانند در هر فرصتی مردم را به پای صندوق های رأی بکشانند.
دفاع بی دلیل وبی پشتوانه اصلاح طلبان از روحانی وتوجیه دیدگاه ها ونظرات ایشان جز بی اعتبار کردن این جریان وهزینه کردن شخصیت ها نتیجه ای ندارد.

دیدگاه ها