نمایش نوار ابزار

استقلال کشورهای اسلامی!

1552خنده دار ترین مطلب برای نگارنده هنگامی است که عدد کشورهای اسلامی ویا تعداد مسلمانان را برمی شمارند.چون به نظر راقم این سطور در مصاف حضور فعالانه عددی ارزشمند است که بتوان در محاسبات ریاضی وواقعی برآن حساب کرد .یعنی به عنوان مثال اگر شخص طلب کاری در همان لحظه طلبش را از بدهکار درخواست نمود فورا آن را پرداخت نماید.حال اگر پیامبر (ص) یا یکی از خلفای راشدین به عنوان مثال در عصر حاضراعلام جهاد بر ضد طاغوت یا مستکبری نمایند ،چند درصد از مسلمانان اسمی لبیک می گویند. غرض ازبیان این نکته حوادثی است که در کشورهای اسلامی اتفاق می افتد ومسلمانان وبه ویژه علما ومفتیان ومراجع که خودرا جانشینان بر حق پیامبر(ص) می دانند درمقابل آن ها ساکتند ویا تایید می نمایند.من نمی دانم چگونه عالمی که از قواعد اصولی وفقهی مطلع است ی تواند برخی از مسائل ومطالب را به آسانی بپذیرد.
درکتاب های قواعد فقه قاعده ای به نام نفی سبیل وجود دارد که هرگونه تسلط وغلبه وسیادت وریاست کفاررا بر مسلمانان حرام می داند .وطبق این قاعده فقهی هرگونه سلطه پذیری کفاررا ممنوع وناروا می دانند.اما امروز وقتی که شنیدم روس ها برای سوریه قانون اساسی می نویسند بر مسلمانان بی غیرت ووعاظ السلاطین وتوجیه کنندگان ظلم وستم نفرین فرستادم وبر کسانی که موجب می شوند مسلمانان اینگونه زار وخوار شوند ودرمقابل صلیبی ها زانوی تسلیم بزنند ومقدرات خودرا در اختیار مستکبران قرار دهند بدترین ناسزاهارا روانه نمودم .آیا واقعا خدا ورسولش از این حرکتت راضی وخرسندند که امت اسلامی با یک ملیارد قدرت حل وفصل مشکلات خودرا نداشته باشند واز خارج از سرزمین های اسلامی برای انان قانون اساسی بنویسند .راستی کجایند :ابن تیمیه ،ابن عبدالسلام ،صلاح الدین وکواکبی ودیگران که سر از خاک ببرون اورند ووضعیت مشتی مسلمان مفلوک را که وضعیتشان از زمان مغول وصلیبی ها بدتر است ببینند وهمتی نشان دهند وتحریکی بکنند وتلنگری برنند وشوکی وارد نمایند ونهیبی بزنند که ای امت خوابیده از خواب غفلت برخیز وخودت را برهان که تا تقدیر خودرا به دست نگیری وسدنوشتت را تعیین نکنی نمی توانی ادعای مسلمانی بکنی .برخیز که مایه ننگ است که روس ها برایت قانون اساسی بنویسند!!!!

دیدگاه ها