نمایش نوار ابزار

استفادە از محصولات داخلی ومسئولیت سنگین مسئولان

ازنشانە ها وعلل موفقیت یک طرح ویا یک ایدە اعتقاد دست اندرکاران آن به عملیاتی کردن آن ایدە وطرح ونقشە است.وتا زمانی کە خلوص وعمل پشت سر گفتار وایدە قرار نگیرند ،هیچ موفقیتی نصیب آن نخواهدشد. اکنون کە سال جدید سال استفادە ازمحصولات داخلی نامیدە شدە بر همە مسئولان از هرردەا ی اعم از وزرا،نمایندگان ومدیران ردە های مختلف لازم است از محصولات داخلی استفادە کنند ،بویژه وسائل نقلیه .تا مورد اعتراض مردم قرار نگیرند وموجب خنثی شدن ٲثر این شعار نشوند.باشد که همەگفتارها به کردار تبدیل گردند وسخنان به وسیله مهر عمل تٲیید گردند کەموجب الگوبرای دیگران می شود،بویژه مسئولانی که بیش از سی ویک شغل وپیشە دارند ویا سنشان از نود گذشتە است .واز‌همە مهمتر واردات چادراست کە می توان با جلوگیری از‌آن سهم زیادی در افزایش تولید داخلی داشت.

دیدگاه ها