نمایش نوار ابزار

استفاده لمپنانه از واژه‌ها!

من در تعریف خودم از لمپن وبه کاربردن آن درباره برخی از افراد با حوادثی که اخیرا شارلاتان هابه وجود آورده اند احساس می کنم به خطا نرفته ام. من همیشه معتقد بوده ام که تنها مقید کننده انسان ازتعرض به حریم خصوصی وجمعی دیگران تنها تقوا ودین است که اگر نباشد هرکاری را می توان کرد ونمونه های زیاد آن را می توان درایام انتخابات مشاهده کرد. راستی زندگی دنیوی ارزش آن را دارد که به خاطر آن با آبروی مسلمانان بازی کرد داستان این افراد داستان روباه وکبوتر است که به بهانه های مختلف می خواست آن را بخورد وهر حرکت آن را بهانه می کرد. گاهی واژه ای را به کار می بری فورا آن را به ملت نسبت می دهند واگر از واژه دیگری استفاده می کنی خانواده های ارزشمند شهدا وایثار گران را که خود جزءی ازآنان هستم نشانه می روند.
داستان این افراد داستان منقطع کردن آیه حرمت شراب است که در آخر.  لاتقربواالصلاه توقف کنی وبقیه را نخوانی که منجر به کفر می شود.
لمپن ها (مخربان وتهمت زنندگان شبکه تلگرام و قلم به دستان فحاش) شما ازچه زمانی نمایندگی  ملت کرد به شما سپرده شده است که حاضرید برای لبخند کاندیدایی به این ملت توهین کنید. ملت کرد دارای فرزندان رشیدی مانند سلطان صلاح الدین است که شبانه روز به خاطر علایق اسلامیش اورا مورد هجمه قرار می دهید. درکجای نوشته ها وسخن رانی های اینجانب در مدت جهل سال کوچکترین اهانتی به ملتم شده است؟
چرا اوصافی را که لایق خودتان است اززبان دیگران وبه دستور اربابان برای تیره کردن فضا به ملت سربلند ومسلمان کرد نسبت می دهید؟ بی تقوایی بس است.
اما واژه دیگری که لمپن ها برروی آن مانور می دهند به کاربردن برخی از کلمات درسخنرانی این جانب در مراسم سفر دکتر عارف به سنندج بود که لمپن ها باز هم شروع به نفاق افکنی واستفاده ابزاری وشیطنت نمودند وبه  بهانه ای برای ادامه راهشان در اهانت به ارزش های انقلاب، اسلام، نظام وخانواده های گرانقدر وگمنام ایثارگران وشهیدان در کردستان تبدیل کردند و خواستند با تقطیع کلمات سخن رانی اینجانب ازآن بهره برداری تبلیغاتی به نفع یکی از کاندیداها نمایند درحالی که هرفرد عاقلی می داند که مراد من چه کسانی بوده اند. من همیشه به انقلابی بودنم به مسلمان بودن وعضو خانواده بزرگ شهیدان وجانبازان بالیده ام .وتنها جرم من از نظر لمپن های جیره خوار ،وابستگی به ارزش های اسلامی بوده است راستی زمانی که صراحتا در دانشگاه کردستان چنین الفاظی خطاب به دکتر هدایتی ودکتر توفیقی به کاربرده شدند چرا یکی از آنان  اعتراض نکرد. ؟؟؟
وچرا چند سال است لمپن ها درصفحه های مجازی این الفاظ را نسبت به من وخانواده ام به کار می برند کسی اعتراض نمی کند؟ ؟؟
راستی این افراد که درا تاق تخریب کاندیدای محترمی حضور  دارند وخود شان بارها این واژه ها را برای حمله به مسلمانان به کار برده اند  اگر به خاطر تضعیف رقیب نبود اینگونه برای تشویش اذهان سوء استفاده می کردند. ؟؟؟
وباید گفت داستان کسانی که پس از سال ها در کردستان خودرا صاحب انقلاب ونظام می دانند داستان اختلاف دو زنی است که هردو در نزد حضرت علی در باره بچه ای  به داد خواهی پرداختند. حضرت علی چون می دانست که مادر حقیقی ودروغین کدام یکی است دستور داد تا اره ای  بیاورند وخطاب به آنان گفت که آن را دو نیم می کنم هرکدام سهم خودتان را ببرید. مادر حقیقی که بچه جگر گوشه اش بود واحساس تعلق به اوداشت گفت من بچه را نمی خواهم به ایشان بدهید. اما مادر دروغین چون بچه مال خودش نبود هیچ احساسی در کشتن بچه نداشت وحضرت علی بچه را به مادر حقیقی داد. داستان ما با کسانی که امروز درکردستان صاحب انقلاب ونظام ومدافع ارزش ها شده اند همین است. که امیدوارم همه عزیزان ایثارگر کردستانی متوجه قضیه شوند ودردام شیادان نیفتند.
چگونه می شود برای ذکر کلمه جاش در یک سخن رانی این همه سوء استفاده می شود ولی همین افراد سالار مرادی را متهم به بسیجی بودن وطرفداری از نه دی می دانند!!!!.
راستی این نفاق ها وشیطنت ها جز از دارو دسته ی  عبدالله بن ابی درمی آید؟ از یک طرف لقبی را که شایسته خودتان است به پاکترین افراد بدهید واحساسات را تحریک کنید واز سوی دیگر با متهم کردن سالار مرادی به بسیجی بودن وطرفداری از نه دی اورا از صحنه خارج کنید. ؟؟؟؟!!!!
تعریف لمپن وجاش.:
هرچند نمی خواستم ذهن خودم را مشغول کنم اما از  روی ناچاری لازم است بگویم.
لمپن. :فرصت طلب منفعت طلب مردم فریب برای استفاده شخص خویش با تظاهر به قیافه خدمتگزاری.
جاش :مزدور وابسته به  قدرت  های بیگانه  وقدرت طلبان مرفه وبی درد که منافع  ملت را  فدای منافع شخصی وخانوادگی خود می کند.
هرکس که دارای این دو وصف است باید اعتراض کند نه کسانی که از این دو وصف بری ومبرا هستند.

دیدگاه ها