نمایش نوار ابزار

از محیط بانان وشکاربانان حمایت کنیم

Untitled-599x275این روزها بحث اعدام یا عدم اعدام یکی از محیط بان هاست ،من کاری به شخص مقتول ندارم خاطی یا بری بوده. من دغدغه ی محیط زیست وزیبائی طبیعت وبه خطر افتادن حیات موجودات زنده را دارم. من به بی رحمی وبی توجهی انسان ها در ستم به طبیعت که دایه ی آنان است می پردازم ،گیرم در زمان قدیم مردم به سبب نیاز به غذا حیوانات مختلف را شکار می کردند وشاید به سبب قلت جمعیت کارشان توجیه داشت .اماامروز شکار که یک کار تفننی ومربوط به از ما بهتران است نه حفظ جنگل برایش مهم است ونه حیات وحش ،با پولش جنگل هارا تخریب تا برج ها وبرجک هارا جانشین آن ها نماید وبا تفنگش پرندگان وحیوانات را می کشد تا خوراک مقوی بدنش را تأمین نماید.
دردوران کودکی به یاد دارم که در یکی از روزهای آفتابی زمستان شکارچیان عده ای از آهوان را تعقیب می کنند که یکی از آن ها از دسته ی آهوان جدا وبه قصد نجات به روستا پناه آورد ،مردمان روستا که در فصل زمستان به سبب بی کاری در جلو مسجد ویا در پشت بام ها جمع می شدند بادیدن آهوی رمیده وبی زبان مانند فاتحان جنگ به سوی آن حمله بردند وقبل از ریختن خون انسان ها یکی از افراد جمعیت آن پناهنده ی بی پشتیبان را ذبح کرد وبعدا با ایجاد دودستگی دربین مردم که گروهی طرفدار تحویل آن به خانه ی کدخدا وعده ای طرفدار تحویل آن به خانه ی ملای روستا می شوند .هنگام عصر بود وما که در خانه نشسته بودیم ناگهان شخصی هراسان وارد شد وگفت ماموستا برس که مردم دارند به همدیگر حمله می کنند پدرم با سرعت خودش را به میان جمع رساند وجمعیت درگیررا از هم جدا کرد ودر نتیجه گوشت آهو به خانه ی ملا تسلیم شد ودربین فقرای روستا توزیع وما هم بهرمند شدیم .
ولی منظور این است که این بی رحمی ما نسبت به طبیعت وحیوانات منجر به بیرحمی نسبت به جوامع انسانی هم شده است وامروز این همه جنایت ناشی از این خلق وخوی ماست وقرآن چه خوب فرموده:که به سبب اعمال انسان ها تباهی وفساد در زمین ودریا آشکار شد. حتی گفته اند یکی از رهبران احزاب در زمان کودکی که در حال کشتن سگی بوده یکی از علما به او می گوید : شما که امروز به سگی رحم نمی کنی مطمئنا فردا به انسان ها رحم نمی کنی .

دیدگاه ها