نمایش نوار ابزار

از این (تا)ها بیزارم

کلمات و واژه ها از استقلالی برخوردار نیستند، تا اگر برمعنای مثبت یامنفی دلالت کر دند گریبان آن ها را بگیریم وآن ها را مسؤول رویدادهای زندگی خود بد انیم ،اما چون نماد ونشانه ی مفاهیم زندگی هستند وراهنمای مابه سوی حب وبغض هایمان ویا دوستی و نفرت ویا قضاوت هایمان. ازاین جهت با تلفظ آن ها فورا به سوی عمل یا حادث ای متوجه می شویم .
واژه ها با زندگی ما آمیخته اند وزندگی یعنی واژه ها وزندگی ترکیبی از جملات وکلمات است.همانگونه که مرگ وزندگی بر نیستی وهستی انسان دلالت دارند.واز موضعگیری ما نسبت به این دو واژه شخصیت ماشکل می گیرد جهان بینی ما تعیین می شود وبر عکس .
پس موضعگیری ما در برابر واژه ها به عنوان دال بر موضعگیری ما بر مفهوم و معنای آن ها ویا آثار ونتایج آن ها راهنمایی می کند.
ازاین لحاظ با دیدن کلماتی مانند ترور،تعصب،توهین،تبعیض،تحمیل،توطئه،تخریب، تحریف،تحمیق،تفسیق،تبدیع،تجسس و
تفریط ،از معنا ومفهوم آن ها احساس نفرت وبیزاری می کنم وهمچنانکه گفته شد خود این کلمات نقشی ندارند اما کار بران وعاملان ایجاد چنین مفاهیمی به این حرف ها وواژه ها خیانت می کنند وبه جای اینکه در زندگی سفره سعادت را برای دیگران بگشایند، گوش ها را با صداهای ناهنجار تهدید وتیرهای ترور می نوازند.
افراد تروریست که از قانون وعدالت می گریزند وازسیاهی شب وبی تفاوتی مردم سود می برند ومتعصبان خردگریز که درپیله ی خونخوری محبوسند وچشم دیدن دیگران را ندارند با عمل ننگین خود به این واژه ها معنا می بخشند ،اما چه معنایی ؟؟؟
. متعصبان که بی منطقند وزورگو وانبانشان از منطق و استدلال تهی است ،باپرخاشگری های وحشیانه و استفاده از چماق تلاش می کنند تا موجودیت خودرا بر دیگران تحمیل نمایند وتنها خودرا صاحب هرچیزی بدانند.
متعصبان بر ای حفظ هویت واثبات خود از هیچ چیزی باک ندارند وچون از پشتوانه تاریخی وفکر خردپسند برخوردار نیستند با نفی موجودیت دیگران می کوشند تا خودرا در معرض دید ناظران قرار دهند.
این افراد میان تهی وبی پیشینه ناچار به انجام هر کاری می شوند،که در قاموس انسانیت از ارزشی برخوردار نیستند.وچون یارای رویارویی در میدان فکرواندیشه را ندارند ازهیچ حربه ای کوتاهی نمی کنند.از ترور شخصیتی وفیزیکی گرفته تا تخریب شخصیت واز تبعیض وتحمیل عقیده تا تجسس وتحریف حقا یق کوتاهی نمی کنند.
این خفاشان به تجسس در حال دیگران پرداخته وبه توطئه ودسیسه می پردازند تا دیگر مقاصد شوم خودرا برآورده سازند.بنابراین همانگونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرموده :گناه یعنی اینکه کاری را انجام دهی واز بازگویی آن در میان جمع شرم وابا داشته باشی.بنابراین واژه های فوق نماد کارهایی هستند که از نظر رذالت شخص انجام آن ها را در جمع نمی پسندد مگراینکه جامعه به چنان حدی از سقوط رسیده باشد که این کارها راتایید نماید.

دیدگاه ها