نمایش نوار ابزار

از اختلاف و تفرقه ی ملتم بیزارم

5424424تنفرم از تفرقه و اختلاف ملتم به معنای تائیید مونولوگ ویا پذیرش تک حزبی ومخالفت با تعد د احزاب و یا تکثر گرائی در جامعه نیست . در کوردستان گروه هائی مختلفی از لائیک ها و ملی گرایان و مذهبی ها وجود دارند ، هر چند جامعه ی کوردی یک جامعه ی متسامح و متساهل است و پذیرای گروه های مختلف ، اما امروز که در میان شهر می گردم و نابسامانی و بی نظمی و تفرقه و اختلاف همراه با مظلومیت را می بینم که نا خواسته در دام بدبینی و بغض و کینه نسبت به یکدیگر افتاده اند، بسیار متاثر می شوم .برخی افراد را می بینی که بر اثر شیطنت رهبر نماها یا نشان از مسجد و جماعت فاصله گرفته اند . عده ای را که باید دلهایشان تزکیه و تحلیه شده باشد با ترشروئی و کینه توزی با تو برخورد می کنند .عده ای هم که تعصب سلف صالح را دارند به سبب نا آگاهی در مدیریت خود و جامعه را دچار مشکل نموده اند . گروه های غیر مذهبی هم که عالم خودشان را دارند .
خلاصه ی مطلب: جامعه ی کوردستان زیبنده ی چنین وضعیتی نیست ، دشمن مشغول کار خودش است و دوستان به خودخوری و کینه توزی مشغول و مصلحت و منفعت جامعه در حال از بین رفتن است و تاریخ فرصت طلبان و منفعت طلبان را که مردم را بازیچه ی خودشان قرار می دهند و مردم را به جان هم می اندازند هرگز نمی بخشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها