نمایش نوار ابزار

از ابوبکر صدیق تا ابوبکر بوکانی

نویسنده: دکتر جلال جلالی زاده

در تاریخ چنبش های آزادی بخش و نهضت های مردمی همیشه افراد و کسانی بوده اند که با خدمات و تلاش های خود نام نیکی را از خود به یادگار نهاده اند .که در هر لحظه و زمانی با شنیدن نامشان لرزه بر پیکر انسان می افتد و انسان در مقابل عظمتشان سر تعظیم فرود می آورد.

ابوبکر صدیق در هر لحظه ای از لحظات نهضت و چنبش، در آزادی بردگان، در کمک به تهیدستان، در همدردی با بلادیدگان ،در تچهیز مجاهدان و در هرصحنه ای از صحنه های خدمت به همنوعان در صف مقدم و از پیشتازان ایٹار و فداکاری بود. و چه هوشمندانه پیامبر چنین یار غاری را برگزید که در تمام لحظات مانند سربازی فداکار گوش به فرمان فرمانده اش باشد. و چه خوب پیامبر فرمود: اگر دوست مخلصی را بر می گزیدم قطعا ابوبکر را بر می گزیدم.

قطعا خانواده ابوبکر به خاطر محبت و دوستی یار غار پیامبر چنین نامی را برای فرزندشان انتخاب کرده اند و این تاثیر گزاری نام های نیکو بر اوصاف و روحیه افراد درچنین مقاطعی به خوبی خودرا نشان می دهد.

آری امروز اگر ابوبکر بوکانی در راه رساندن کمک های مادی به زلزله زدگان جانش را از دست می دهد قطعا نام نیکش در کنار نام بزرگانی چون ابوبکر صدیق برده خواهد شد و یاد او هرگز در د ل مردم کردستان و خانواده های مصیبت زده فراموش نخواهد شد.

یادت به خیر و روانت شاد ای شهید خدمت به زلزله زدگان

دیدگاه ها