نمایش نوار ابزار

ارتباط توسعه با میراث فرهنگی و گردشگری

قطعا از راه های متعدد می توان به توسعه رسید و یا مسیر آن را هموار کرد که یکی از این راه ها ویا ابزارها میراث فرهنگی وگردشگری می باشد.
موضوع مورد بحث بیشتر درارتباط با کردستان مطرح است که به سبب غنای فرهنگی وداشتن گنجینه های ارزشمند فرهنگی و باستانی و داشتن شرایط لازم برای جذب گردشگر می تواند پشتوانه وکمک خوبی برای رشد وتوسعه منطقه باشد .چون هم از ناحیه تحقیق وپڗوهش وشناسایی آثار مختلف وبه کارگیری نیروهای زبده  ومحقق ومعرفی پتانسیل های مختلف می توان به نوعی به رشد وپویابی استعدادها کمک کرد وهم از جنبه های گوناگون با جڌب سرمایه های مادی ومعنوی ناشی از گردشگران داخلی، و خارجی و شناساندن پتانسیل های استان زمینه توسعه منطقه را که از هر لحاظ بکر ودست نخورده است فراهم کرد. شناساندن توانمندی های منطقه وروی اوردن گردشگران موجب می شود که تعامل وتبادل فرهنگی برقرار و به سبب این ارتباطات حس همکاری واستفاده از تجارب یکدیگر تحریک وعلاقه مندی ها و نقاط مشترک بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
توسعه چه از جنبه معنوی و مادی، نیاز به  فراهم کردن بسترهای لازم وحمایت های همه جانبه دارد که یکی از راه های،ان  همین حفظ میرات فرهنگی ودسناوردهای گذشتگان و بازدید گردشگران و هزینه هایی است که صرف می شود، ونیروهای بیشتری را به کار می گیرد و فرهنگ ها را به هم مرتبط و نزدیک می،سازد.
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کردستان از زمانی که مهندس،علوی یکی از کارشناسان خبره متصدی اداره آن شده وشهرستان سنندج از ان منفک وبه صورت مستقل در آمده و رئیس جدید آن مهندس قادری منصوب شده می رود که به عنوان یکی از ادارات فعال و اثر گزار در سطح ملی ومنطقه مطرح ودر زمینه خدمت رسانی،وانجام وظیفه به خوبی نقش خود را ایفا نماید.
امید است با استفاده از نیروهای مجرب وجذب اعتبارات لازم و تعامل سایر دستگاه ها و نهادها این مهم به ثمر برسد.

دیدگاه ها