نمایش نوار ابزار

آیت‌الله صانعی فقیه سنت شکن و وحدت طلب

دردوران نوجوانی وجوانی هنگامی که می خواندم ،برخی از علما ومصلحان بزرگ به بازگشت به قرآن دعوت می کردند،به خوبی اهمیت این فراخوان را درک نمی کر دم ،اما هرروز که می گذرد به اهمیت این فراخوان وسطح فهم ودرک این بزرگان پی می برم وارزش آنان بیشتر برایم روشن می شود. زیرا هر روز که می گذرد ودرجهان جدید با حوادث و مسائل مستحدثه مواجه می شویم وهنگامی که به برخی از متون فقهی وروایات مراجعه می کنیم،متوجه می شویم که چه جنایاتی درحق اسلام رهایی بخش وعدالت گستر صورت گرفته‌است،اسلامی که برمبنای توحید وبرابری انسان ها اعم از زن و مرد ،سیاه وسفید عرب وعجم شکل گرفته است،به جایی می رسد که بردگی وانسان فروشی وتبعیض علیه نصفی از انسان ها جزء دین می شود. واین نیست مگر جز یک قرائت کژاندیشانه از دین وخوانش مردسالاری از نصوص دینی است.قرآنی که خلقت زن ومرد را از نفس واحده می داند،به سبب اسرائیلیات واحادیث جعلی خلقت زن رااز دنده چپ مرد می داند ،که نباید زیاد بااو برخورد کرد ،چون می شکند،آیا این برداشت دینی می تواند با گوهر دین ،فطرت و عقل بشری سازگار باشد؟ کسانی که این همه فتاوا ومسائل را با توجه به جانبداری فقه از مردان واستفاده ابزاری از زنان وبی سوادی آنان درکتاب ها آورده اند،آیا نمی دانستند روزی خواهد آمد که در پرتو آگاهی و علم اندوزی زنان در همه علوم وفنون دوشادوش مردان قله های کمال ورشد را فتح خواهند کرد وبا استفاده از قواعد کلی عدل وانصاف زیر بار هیچ تبعیضی به نام دین ویا غیردین نخواهند رفت .

راستی اگر تنها یک حدیث نبوی را سرلوحه اعمال خود قرار دهیم ،برای رفع تبعیض وبی عدالتی درهمه امور کفایت نمی کند؟ “لایومن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه” چگونه می شود مردان در همه امور آزاد باشند،اما زنان درقفس محدودیت وانزوا گرفتار شوند؟ مگر درمردها چه مزیتی است که باید از همه حقوق وآزادی ها بر خورد باشند،اما زنان که به فرموده پیامبر(ص) شقایق مردان هستند ،باید برده وزیر دست مردان باشند؟ هرچند تکلیف براساس وسع و توان است ومسائل فیزیولوژیکی نیز در انجام بعضی از تکالیف مؤثر است،اما در ارتباط با حقوق نمی توان نایکسانی را پذیرفت.

متاسفانه عمل نکردن به حدیث معاذ ومقدم ندانستن قرآن در فهم احکام وتسلط اخباریگری وحاکم کردن روایات بر آیات موجب صدور فتاوای مخالف با روح دین و حفظ کرامت انسانی شده است، همین فهم ناقص که موجب سلب کرامت انسانی شده ،اولین بار متوجه غیر همکیشان وسپس در داخل دین متوجه فرقه های اسلامی ودر دایره کوچکتر متوجه زنان شده است.
اگر سخن خداوند حجت است واگر دیگر ادله اصولی حجیتشان را از قرآن می گیرند،چرا این همه آیات که بر کرامت،خلافت ،تکریم ،عدالت وانصاف دلالت می کنند ،باید به مردان اختصاص یابند،؟ مگر مسئله زوجیت نه تنها دربین انسان ها بلکه دربین همه ی موجودات برقرار است،دلالت بر همسری ومساوات نمی کند؟
متاسفانه از زمانی که شوری جایگاه واهمیتش را از دست داد، ونه تنها زنان بلکه مردان نیز از شور اها اخراج شدندوفکر تک گویی واستبداد درهمه زمینه ها حاکم شد ،تفاوت در بین زن ومرد ،دربین شیعه وسنی،مسلمان وغیر مسلمان وسیاه وسفید عملا در جامعه به رسمیت شناخته شد. وپیام عادلانه آسمانی آمیخته به عرف‌های غلط وسنت های ارتجاعی شد ،متاسفانه دراین بین تنها اسلام فدا ووجهه آن مخدوش شد.
خوشبختانه ،از آن جایی که خداوند حافظ دین است ،در هر قرنی مجددانی را می فرستد تا از دین او حمایت کنند
لذا گذشت زمان وحاکم شدن غبارهای جهل وناآگاهی وتقلید بر احکام اسلامی ،موجب مضیق شدن روزنه ی نگاه به تعالیم اسلامی شده است و عالمان دین نقش کارشناس فنی را ازدست داده اند.عالمان دین نباید امروز نقش کارشناس آثار باستانی را داشته باشند ،بلکه باید نقش یک پزشک را داشته باشند که متناسب با بیماری ها وپیشرفت دستگاه ها در کشف بیماری و تجویز نسخه لازم به مقتضای زمان اقدام نمایند. کاری که موسسه‌ فقه الثقلین تحت نظر آیه الله صانعی درارتباط با یافتن پاسخ برای مشکلات پرسش های روز بدون توجه به مذهب خاصی انجام می دهند اقدامی درخور وارزنده وشایسته تحسین است.زیرا برخی از فتاوای عالمان گذشته امروزه کارایی ندارند وموجب وهن اسلامند ، ونیز با روح و گوهر دین سازگاری ندارند ومی طلبد که به قواعد کلی دین براساس فضیلت، عدالت ،کرامت ،حقوق برابر وتامین نیازهای انسانی مراجعه تادراین زمینه وحدت رویه وهدف محقق شود.وآیت الله صانعی به عنوان فقیهی نواندیش توانسته است در این زمینه گام های خوبی را بردارد.

دیدگاه ها