نمایش نوار ابزار

آیا نماینده نماد اخلاق ،رفتار و شخصیت مردم حوزه انتخابیه است؟

863893789637بدون شک کسانی که از کاندیدا حمایت می کنند ازفکر، دیدگاه ومواضع او حمایت می کنند. بنابراین ورود نماینده ای به مجلس باحمایت افراد یااحزاب وتشکل های مختلف موجب متوجه شدن مسوولیت همه رفتار ها، موضعگیری ها ، نقاط قوت وضعف به آن ها می باشد. ازاینجاست که دفاع وحمایت ازکاندیدای خاصی مسئولیت سنگینی را بر عهده حامیان قرار می دهد ونمی توان گفت که فلانی را نمی شناختم ویا دچار محذور یت ورو دربایستی شدم. چون رای دادن یعنی عرضه وارایه شعور وفهم و درک ومیزان تعهد اجتماعی وسیاسی فردرا نشان می دهد.اکنون که اهمیت وارزش رای درزندگی ملت ها وارتباط آن با شخصیت رای دهنده مشخص شد.نباید فریب شعارها، ملاحظات ویا فریب زبان بازی افرادرا خورد. زیرا تحمیل یک شخص برمردم یک شهرو منطقه ای تنها مختص چهار سال نیست بلکه همیشه تداعی کننده رفتار آن شخص به نام مردم آن شهر است. به عنوان مثال اگر مردم یک شهر درانتخاب بین یک فرد متخصص، شایسته و فرهیخته و یک ملیجک، به فرد متخصص واصیل رای ندهند ،باید برای همیشه برای اشتباه درانتخابشان افسوس بخورند وعملکرد نماینده نالایق به عنوان یک نقطه ضعف محسوب شود که ازانتخاب او احساس پشیمانی کنند، وامروز افرادی را می بینیم که بافریبکاری ازپاکدلی مردم استفاده نموده واز نردبان اعتماد آنان بالا رفته وبارفتارهای نابجایشان موجب آسیب رساندن به جایگاه تاریخی وهویتی اهالی آن شهر شده اند وچون بافریب به موقعیتی رسیده اند و نمی توانند دوباره اعتماد مردم راکسب کنند شخصیت واقعی خودرا نشان داده وبا تخریب دیگران تلاش می کنند زندگی پوشالی خودرا ادامه دهند. پس به هوش باشیم در انتخاب مانند اهالی بعضی از شهرها درانتخاب نماینده انگشت حسرت رانگزیم

مطالب مشابه
دیدگاه ها