نمایش نوار ابزار

آیا منظره این کودک کورد می تواند سرنوشت جنگ را در سوریه تغییر دهد؟

43645343بنا به فرموده ی قرآن چنان دل انسان های امروز سخت شده که سنگ به حال این دل ها غبطه می خورد ،واین انسان ها نه تنها خدا را فراموش کرده که خود را نیز فراموش کرده اند .کاش هر شب تلویزیون ها فیلم حیات وحش را پخش می کردند تا انسان ها قدر حیات یکدیگر را بدانند .کاش انسان های درنده و خونریز یک بار خود را جای والدین این کودک می نشاندند و می دانستند که معنای رحم و شفقت و از دست دادن فرزند در آوارگی و غربت چقدر سنگین است .

نابودی ۲۵۰۰۰۰۰ انسان از یک طرف ومنظره ی مرگ این کودک از یک طرف وزن جنایت را سنگین می کند . راستی هنگامی این کودک در کنار دریا با این وضعیت این دنیای زندان گونه و سیاه چال مکافات را ترک کرد فرزندان سلطان سلمان ،اسد جنایتکار، مالکی فرقه گرا و اردوغان مسلمان در کدام ساحل اروپایی و یا آسیائی مشغول استراحت بوده اند؟
امید است اشک های این کودک معصوم به منبع انرژی برای مشعل صلح طلبان دنیا تبدیل شود و همه ی مخالفان جنگ را برای تشکیل جبهه ای بر ضد جنایتکاران جنگی متحد سازد .و آتش جنگ را در خاورمیانه خاموش نماید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها