نمایش نوار ابزار

آیا مسلمان فحاش،لعان و سباب است؟

86767در جامعه ایران درهرمجلس وعظ وترحیمی که شرکت می کنید بلافاصله سخنران اگر روحانی باشد با لعن دشمنان پیامبر و آل بیت از این لحظه تا روز رستاخیز سخنانش را می آغازد،

درپاسخ سوالی که از دکتر قرضاوی کرده اند لازم دانستم که مختصر ی از آن را بازگویی کنم.

ج: اصل در اسلام حرمت سب ولعن وتربیت وادب مسلمان است که کسی را لعن وسباب نماید. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرموده اند :یارانم، مردگان، زکام، باد وخروس راسب نکنید. یعنی هرچیزی که درآن خیر باشد نباید سب شود.

خداوند فرموده بت پرستان را سب نکنید (انعام/۱۰۸) مهمتر ازآن پیامبر اکرم فرموده شیطان را لعن وسب نکنید واز شر او به خداوند پناه ببرید .(السلسله الصحیحه / ۲۴۲۲) یعنی مسلمان به جای لعن شیطان ازشر اوبه خدا پناه می برد.

درقرآن وسنت لعن شیطان نیامده است.بنابراین تربیت اسلامی تلاش می کند که مسلمان سازنده باشد نه مخرب، مثبت باشد نه منفی وبه جای لعن تاریکی چراغ را بر فراز راه برمی افروزد وپیامبر ما الگو ونمونه ی والا دراخلاق برای ماست. پس اگر مسلمانیم هیچ کس را لعن نکنیم.

دیدگاه ها