نمایش نوار ابزار

آیا ما ساده لوحیم؟

باید اول ساده لوح را تعریف کرد ،که مراد از آن چیست ؟ اگر مراد پاکی وصفای لوح صفحه ی قلب ودل باشد صفت وویژگی بدی نیست،اما اگر به معنای خنگ بودن و فریب خوردن باشد ویژگی منفی به خود می گیرد، من فکر کنم ،هردوی آن باشیم.یعنی خیلی زود احساساتی می شویم، زود باور می کنیم ،وپس از چندین بار فریب خوردن بازهم آمادگی پذیرش سخنان سیاستمداران را داریم،

شاید دیگران مارا ساده لوح بدانند واز صداقت ما سوء استفاده کنند،هرچند چنین مسئله ای شاید به حساب سادگی زودباوری نوشته شود،اما در مقابل به نفع کسانی نیست که از اعتماد ما سوء استفاده کرده باشند،بلکه اتهام فر یبکاری وشیادی  ویا پیمان شکنی متوجه آنان خواهد شد، چون در قاموس اخلاق و  شیوه اخلاقی زیستن صداقت ورفتارصادقانه است که مقبول عام وخاص و آینده ی  مطمئن وروشن را تثبیت خواهد کرد.
گیرم که ما ساده لوح بودیم وهنوز به مرحله تمییز ورشدعقلی نرسیده باشیم،آیا این دلیل بر این است که با سرمایه ومال ما ویا سرنوشت وهویت ما رفتار غارتگرانه و خائنانه اعمال شود،

از اول انقلاب کردها درهمه ی مراحل رای گیری صادقانه با نیت وهدف تغییر وضعیت وایجاد تحول وتوسعه در منطقه  در پای صندوق های رای حاضر شده اندو وظیفه خودرا انجام داده اند،بویژه در انتخابات اخیر که هفتاد وسه در صد رای دادند،وبا رای خود اعلام کردند که این پیام ماست،اما اکنون بر عهده نظام و حاکمیت وریاست جمهور است با توجه و اهتمام ویژه به کردستان نگذارند این دیوار اعتماد فروریزد ودگر بار شاهد تحمیل فضای سردو سکوت بر حوزه های رای گیری باشیم. مبادااخلاص وصدا قت مارا به حساب  ساده لوحی بگذارید،چنین نبوده وچنین مباد.!!!

دیدگاه ها