نمایش نوار ابزار

آیا اگر امام حسین زنده می بود با کوردها این گونه رفتار می کرد؟

سال هاست بر منابر ودر مساجد وحسینیه ها ودر معابر ومناظر ازحسین بن علی ومظلومیتش می گوییم ,ازـظلم وستم یزید برخانواده پیامبر, از تنهایی وغربت این خاندان وازـدیکتاتوری وستم یزید سخن گفته می شود. از تحریم اقتصادی وبستن منافذ ومجاری وکانال های آب برزنان ومردان بی دفاع داد سخن می رود .

یکی ازـابزارهای گریاندن وشوراندن مردم وتحریک احساسات مظلومیت این خانواده ودر اقلیت بودن طرفداران حق وعدالت وآزادی است .

مگر یزید چه کرد؟ جزاینکه حق شورا ورای مردم را غصب کرد.امام حسین به خاطر حق خانوادگی قیام نکرد,بلکه به خاطر از دست دادن حق رای قیام کرد.

قبل از یزید رای مردم اهمیت داشت .یزید رای مردم را نادیده انگاشت به لشکریان وسپاهیان نا آشنا به مسایل دینی ازشامیان وبادیه نشینان می نازید ومی بالید. سپاهیانی که از اسلام جز کشتن وبریدن وبه اسارت گرفتن وکنیز گرفتن اطلاعی نداشتند .مقلد محض زر وزور وتزویر بنی امیه بودند. نمی دانستند امام حسین برای رهایی مستضعفان وکسانی که حق رأی از آنان گرفته شده قیام کرده است .

حسین (رضی الله عنه) در مکتب جدش وپدرش وبرادرش پرورش یافته بود که برای حق رأی وشوری ومشورت جهاد نموده بودند .
پیامبری که سلمان را از ایران وصهیب را از روم وبلال را از حبشه همردیف شاگردان نزدیکش قرار داد .امروز که در ماه محرم به سر می بریم وخودرا پیرو سرور آزادگان می دانیم آیا واقعا زیبنده است که ادعای پیروی از حسین داشته باشیم وراه یزید را انتخاب کنیم؟

چگونه می توانیم از تشنگی وگرسنگی یاران حسین در کربلا بحث نماییم واشک مردم را در بیاوریم ,اما در سرزمین کوردستان در سرزمین شهادت وانفال وشیمیایی باران پیرمردان وپیرزنان کورد وکودکان شیرخواره محاصره شوند واز مواد غذایی به سبب مطالبات برحق خود منع شوند .

اگر امروز امام حسین در کردستان می بود آیا ادعای کوردهارا که این همه در طول تاریخ برای پیروی وتأسی به او هزاران شهید نثار نموده اند تأیید نمی کرد ؟

انتظار می رود که سخنان واعمالمان را بر هم تطبیق دهیم سخن از حسین نزنیم وعمل یزیدی داشته باشیم .

حسین مظهر ایستادگی وشجاعت وعدم تسلیم در مقابل باطل وگرفتن حق از زورگویان ومتجاوزان بود .

اگر مدعی پیروی از حسین هستیم نمی توانیم در کربلای کردستان بی تفاوت باشیم ؟ نمی توانیم باز هم در کردستان ودر ماه محرم بازماندگان شمر ویزید دوباره به نام حسین اما در لباس یزید از اعلام رأی ممانعت نمایند. .

تقارن رفراندم استقلال کردستان عراق را با ماه محرم وایام شهادت امام آزادگان به فال نیک گرفته ,امیدوارم همه ی پیروان حقیقی این امام همام در این ماه ودراین روزها با تاسی از امامشان تصمیم ملت مسلمان کورد را حمایت نمایند واز اینکه ملت مسلمانی در ماه محرم ,ماه مبارزه وماه پیروزی عقلانیت بر شمشیر سرنوشت خودرا تعیین می نماید ودر سازمان ملل رأی دیگری به آرا ی کشورهای مسلمان افزوده می شود شاد ومسرور باشند.

ایرانیان همیشه مدافع کوردها یعنی عموزادگان خود بوده اند .ایران خانه ی کوردهاست ,حساسیت های بی محاسبه ویا مبنی بر پیش بینی های ذهنی وخیالی را بدور اندازیم .

با پیروزی انقلاب در ایران جنبش های رهایی بخش تشکیل شد که هدف آن حمایت از همه جنبش های رهایی بخش در سراسر جهان بود .آیا امروز درست است که ایران دچار عقب گرد شود ودیدگاهی همانند اردوغان که رهرو آتا ترک است اتخاذ نماید.

کوردهای عراق فردا با شرکت در رفراندم تبعیت راستین خودرا ازـامام حسین نشان می دهند وبرای اولین بار در تاریخ کوردها با تاسی به مرحوم شیخ رضا نشان می دهند که محبت خاندان رسول خدا آیین ماست واین واقعه تاریخی را در ماه شهادت وآزادگی به فال نیک می گیریم.

دیدگاه ها

    Warning: Use of undefined constant redina_comment - assumed 'redina_comment' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jalaljal/public_html/wp-content/themes/barad-new/comments.php on line 11
  • مهدی پاسخ به دیدگاه

    اگر هر منطقه اي بر مبناي راي خودش اعلام استقلال كند پس اجازه دهند ترك ها و بلوچ ها هم خودشان راي گيريري كنند و از ايران جدا شوند. پس اجازه دهند هر خانه اي براي خودش راي گيري كرده و اعلام استقلال كند. مگر مي شود مردم يك منطقه تصميم بگيرند و قسمتي را براي خودشان بردارند؟ آقاي دكتر تعصب كردي تا كجا؟