نمایش نوار ابزار

آنان را به حالت مستیشان واگذارید

ابن قیم در کتابش به نام «اعلام الموقعین» یک حادثه و یک واقعه شگفت‌انگیز که برای شیخش #ابن_تیمیه اتفاق افتاده ذکر می کند.

روزی ابن تیمیه با یارانش از کنار گروهی از قوم تاتار (مغولان) می‌گذشتند. مغولان تازه مسلمان شده بودند. اما در ابتدا هنوز درست پایبند احکام دین نبودند و آن گونه که لازم بود اسلام را نفهمیده بودند و احکامش را اجرا نمی‌کردند. به طور کامل مسلمان نشده بودند و آنچنان که شایسته یک مسلمان است از اسلام چیزی نمی‌فهمیدند و آن طوری که واجب و لازم است با اسلام هماهنگ نشده بودند. با وجود اسلامشان باز مشروب می خوردند و اموال مردم را غارت می کردند و خونریزی به پا می‌کردند. ابن تیمیه از کنار گروهی از اینان رد می شد. آنان در حالی که مست بودند، شراب می نوشیدند. بیهوش شده بودند و هیچ چیزی نمی‌فهمیدند. عده‌ای از یاران ابن تیمیه فریاد زدند و گفتند: ای دشمنان خدا! شراب می خورید، در حالی که آن اصل و ریشه پلیدی ها و بزرگ ترین گناهان کبیره است.

ابن تیمیه فرمود: آنان را به حال مستیشان وابگذارید. خداوند از این بابت شراب را حرام ساخته، چون جلو ذکر خدا و نماز را می گیرد. حال اینکه شراب مانع از غارتگری و خونریزیشان شده. اگر آنان سالم بودند، می رفتند و اموال مردم را به سرقت می بردند. پس آنان را به حالت مستیشان واگذارید.

به این جمله خوب نگاه کنید: خداوند شراب را حرام ساخته، چون مانع از ذکر خداوند می شود. اما اگر شراب مانع از قتل و انجام کارهای حرام بزرگتر شود پس شراب برایشان بهتر است (گناه کم تری برایشان دارد). اگر یکی، آنان را از کار بدشان نهی می کرد، ممکن بود که این کار منکر را ترک می کرد ولی در عوض منکری بزرگتری را انجام می داد. او را به حال خود رها کردن بهتر از این است که منکری بزرگتر را انجام دهد.

“فقه این است”.اهداف کلی مدنظر دین است.

دیدگاه ها