نمایش نوار ابزار

آقای قاضی پور جناب عالی از سوی چه کسانی سخن می گویید؟

جناب قاضی پور من تنها به احترام رای عزیزانی که به شما رای داده اند ،لازم دانستم پاسخ شمارا دهم،وگرنه شمارا رهامی کردم تا در باغ پرفیض وبرکت مجلس که به یمن اقدامات شورای نگهبان اعجوبه ای مانند جناب عالی درآن راه یافته اید به گردآوری گلابی مشغول شوید.

آقای قاضی پور ،راستی اگر انتخابات آزاد برگزار می شد ،شما انتخاب می شدید که هنوز  نمی توانید زبان ملی را به خوبی تلفظ نمایید. آنگونه که بعضی از پایگاه های خبری سخنان شمارا منعکس کرده اند ،کوردها را اقلیت واشرار نامیده اید ،راستی شما به عنوان یک فرد حقوقی می دانید که این کلمات چقدر بار معنایی دارند.اولا کوردها در استان آذربایجان غربی دراقلیت نیستند وخود آذری ها هم ترک نیستند تا جنابتان با موضعگیری هایتان که بیشتر نژاد پرستانه است بخواهید حقوق ساکنان اصلی ملتی را پایمال نمایید .آیا معنای اشر ار را  می دانید ،من فکر کنم یک بار کلمه قضات را با تشدید ضاد تلفظ کردید که اگر اینگونه باشد ایرادی بر شما وارد نیست که  برخی از کسانی را که به شما رای داده اند اشرار بنامید.

آقای قاضی پور ،کورد نه کومله است ونه دموکرات ونه هیچ مکتب دیگری ،کوردها نوادگان مادها هستند که اولین سلسله امپراتوری را در ایران تشکیل دادند که قوام و دوام ایران باجان فشانی های  آنان صورت گرفته است.

هیچ ایرادی بر شما  وارد نیست ،چون نه تاریخ را خوانده اید ونه آداب اخلاق را ،اگر تاریخ را خوانده بودید وبا بزرگان عرصه ادب وفرهنگ ایران آشنایی داشتید  ،قطعا چنین قضاوت هایی نمی کردید، چون از ابومسلم خراسانی گرفته تا بابک خرم دین واز زبان پهلوی وتاتی و  تالشی گرفته چنان رنگ کردی دارند که هر کسی کمتر آشنایی با الفبای فارسی وکوردی داشته باشد ،تشابه وتجانس آن ها را با زبان وادبیات کوردی می داند، راستی خانواده صلاح الدین ایوبی از کدام سرزمین به طرف تکریت مهاجرت کردند جز از شمال آذربایجان ودوین .راستی شعر نظامی گنجوی را خوانده اید که می گوید :مادر من آن رییسه ی کورد ویا شعر صائب تبریزی را خوانده اید که می گوید : وه هار بی  ول وه ش نمه بو ،ولیچ بی یار وه ش نمه بو .این بیت را ترجمه نمی کنم تا بدانید که  ریشه  کوردها در آذربایجان عمیق تر ومحکم از پان ترک هایی است که چهل سال است  حقوق انسانی  را از ایرانیان اصیل نقض کرده  وبه نام جمهوری اسلامی ثبت کرده اند.

اگر شکی در اصالت کوردها نه تنها در آذربایجان  بلکه در کل ایران دارید به دیوان های شعر شاعر انی مانند فردوسی  و  تواریخ معتبر مر اجعه کن  تا بدانی که حتی در زمان حمله اعراب به ایران کوردها در خراسان  وفارس و  اصفهان   واقصی نقاط ایران حضور داشته اند ،چه برسد به همدان که پایتخت کوردها بوده وتبریز و ارومیه و ماکو (ماد کیو) پسر حضرت عثمان که فرمانده جبهه شمالی سپاه  در خراسان بوده درنا مه ای  که به یکی از فرماندهان می نویسد ،می گوید: لقد اقول وقد حال قری الکرد بیننا .

بنابراین در طول تاریخ شما هیچ سند ومدرکی  نمی یابید که بر مهاجرت کوردها به داخل ایران دلالت کند ،چون  کوردها از لوگر افغانستان گرفته تا حلب سوریه واز شمال قفقاز  تا خلیج فارس از ساکنان اصلی این خطه بوده اند ،همانگونه که آذری ها همیشه همسایه کوردها بوده ویا با یکدیگر اختلاط داشته‌اند، در حالی که ترک ها از مهاجران آسیای میانه بوده اند ودر حملات متعدد چندین بار حکومت هایی را در ایران تشکیل داده اند وحتی  قبل از حمله سلطان محمد فاتح ترکی در منطقه آناتولی وجود نداشته است که امروز اردوغان گرجی تبار برای نابودی کردها ی کردستان سوریه،سوره فتح را می خواند .

علاوه بر مقام رهبری و آقای خاتمی که کردها را اصیل ترین ایرانیان می دانند،آیا می دانی سرسلسله صفویان که در سایه ی آنان افرادی مانند تو انا الرجل می گویند کورد بوده اند واردبیل ،هه رده ویل نام داشته است.  اینجا نب قصد هیچگونه جدالی با برادران آذری که عزیزترین دوستانم درمیان آن ها هستند ندارم ،اما هرگاه پای توهین و اهانت پیش آید سکوت را جایز نمی دانم ، چهل سال است  ،معدودی افراد پان ترکیسم ونه آذری تحت لوای تشیع ومذهب  بدترین ستم ها را به کردها نموده  وبسیاری از آنان ر ا آوار ه کشورهای مختلف نموده و افرادی که ماندگار شده اند را چنان در تنگنا قرار داده که کشوری به این پهناوری را برای آنان به سان قفسی نموده اند.

راستی اگر شما یک ذره خوی شیعه امام حسین را می داشتید ،راضی بودید که در کنار شما نه به هموطنت بلکه به یک انسان ستم شود؟ شما که راه یافته ی مجلس هستید ،چند در صد حوزه انتخابیه ات کورد ویا ترک سنی هستند؟ چند بار از حق آنان دفاع کرده اید؟ چند نفر از آنان  را در مدیریت ها انتخاب کرده اید؟  راستی شما وهمفکرانتان که اینگونه غیر مسئولانه بر طبل تبعیض وتفرقه می کوبید  ،می دانید ،چنین توهمات نژاد پرستانه ای بود که فاجعه ی قارنا وقلاتان  را آفرید، که چندین سال است باید جمهوری اسلامی تاوانش را پس دهد.

،هیچ کوردی مخالف ایران و نظام نیست ،اما شما نه نماینده ی نظام هستید ونه نماد ایرانیت ،بلکه این افکار شما تر اوش یافته از یک مغز  منجمد وقلب کوچکی است که گنجایش مهرومحبت نسبت به دیگران را ندارد ومنفعت و مصلحت خودرا  در توطئه ودسیسه بر ضد دیگران می داند.نماد نظام خانواده ی قادر زاده بانه است که هفت فرزندش را در راه انقلاب  فدا نموده است. نماد نظام باکری ها هستند که تمام هم وغمشان برداشتن فاصله ها  ورفع تبعیض  وتحقق آرمان های انقلاب بوده است.

رادمردی وفتوت آن نیست که با اتهام واهانت صحنه را از دیگران خالی نمایی تا خود به نان ونوایی  برسی ،بلکه مردانگی آن است که چون به قدرت رسیدید ،از حق مخالفان  وغیر همکیشان و غیرهم زبان هایت دفاع کنید .البته هیچ وقت از جناب عالی انتظار آزادگی ودفاع از حقوق دیگران نمی رود ،چون اگر می رفت ،یک بار از حقوق  رقیبانت دفاعی می کردی ویا در تبلیغات انتخاباتی برخی از اقشار مانند زنان را مورد عتاب قرار نمی دادی.
راستی می دانی که افکار افرادی مانند شما که حضورتان در پرتو حذف دیگران است ،چه خسارت هایی متوجه جامعه وچه صدماتی بر پیکر نظام وارد کرده اید.آیا می دانید گزینش های سختگیرانه همفکران شما  چند ها نفر از جوانان با استعداد کورد را آواره کوه ها وکشورهای خارجی نمود ه وکشوررا از وجود آنان محروم  نموده است ؟آیا می دانید به سبب سیاست های تبعیض آمیز امثال شما و و عدم جذب نیروهای تحصیلکرده کرد در استان و مرکز استانشان به ناچار راه مهاجرت به استان های دیگر را در پیش می گیرند.

یکی ازاستانداران سابق آذربایجان غربی تعریف می کرد که قبل از ورود من به ارومیه فرمانداران شهرهای کردنشین ،بودجه  واعتبارات را  به خزانه بر می گرداندند ومن هنگامی که علت را جویا شدم ،می گفتند :فردا  چگونه جواب حضرت زهرا را بدهیم؟

آیا از نظر اخلاقی درست است که تحت لوای پان ترکیسم از مقدسات دینی و ارزش های انقلابی هزینه نماییم؟

به نظر نگا رنده اگر مسئولان نظام هشیاری لازم را نسبت به اعمال تحریک آمیز عده ای معدود نژادپرست که خودرا در زیر قبای دفاع از ارزش ها ی مذهبی پنهان نموده واز جیب نظام هزینه می  کنند اتخاذ ننماید ،قطعا موجب مشکلات جدی وخطیری خواهد شد که. دود آن به چشم همگان فرو خواهد رفت.

مراد ما نصیحت بود وگفتیم.

@drjalalizadeh60

مطالب مشابه
دیدگاه ها