نمایش نوار ابزار

آقای روحانی متاسفم!!!

دنیا وهرچه درآن است به نظر هیچ می آید ,زیرا تاکنون نه مقامی ونه ثروتی برای هیچ کس ماندگار نبوده است .زیرا اگر ماندگار بود به دیگران نمی رسید .حال این نصایح را بارها از زبان واعظان وسخنوران برمنابر شنیده ایم . بارها در ارتباط با لزوم اخلاقمدار بودن افراد جامعه بویژه علما وزمامداران نکته های زیادی را شنیده ایم .ولی متاسفانه پس از انقلاب با حاکم شدن روحانیان وصدور خطاها واشتباهات شاهد افت جایگاه علمای دین واخلاق در جامعه هستیم . زیرا پیچیدگی حکومت ومشاغل فراوان موجب نوسان های فراوانی در حیطه اعتماد واطمینان می شود.
مشهوراست که آقای روحانی فردی مغرور ومتکبر است .به قول یکی از علما دردوره اول ریاست جمهوری که می گفت :من پنجاه سال است با اقای روحانی دوستم اما پس از انتخابشان ایشان را ندیده ام.
در جلسه ای که اخیرا رؤسای ستادهای آقای روحانی داشتند ,اکثر آنان از آقای روحانی گله مند بودند که تاکنون یک بار با رؤسای ستادهایش دیداری نداشته است.بارها اتفاق افتاده که پس از پانزده سال  نمایندگی افراد از نماینده  توقع کمک وحل مشکل داشته اند .اما رئیس جمهوری که با تلاش شبانه روزی ستادهایش به این پیروزی نائل شده ودر مقابل رقیب کامش با میوه تلخ شکست تلخ نشده است .خلاف انصاف است که امروز حاضر نیست حتی یک جلسه یک ساعته با آنان تشکیل دهد وحداقل کسانی که به او کمک کرده اند بشناسد .این گونه رفتار نه تنها به شخصیت آقای روحانی ضربه می زند بلکه به طور کلی از هم لباس هایش نیز سلب اغتماد می کند. چون اخلاق ووفای به عهد ومواسات جزء خصیصه های مدعیان تدین واخلاق است.
واز آن بدتر عنوان می کردند که  برخی از استانداران که یک روز در ستادی حضور نداشته اند وموضعگیری فکری وجناحی آنان مشخص نیست حاضر نیستند  با اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی  دیدار داشته باشند .که اینگونه رفتارها موجب سلب اعتماد وبدبینی وشاید منزوی کردن فعالان سیاسی ودر آخر بی رونق کردن فضای انتخابات  وانتخاب رئیس جمهور  با کمترین آرا می باشد که زنگ خطری  برای بی تفاوت شدن  وکم رنگ شدن صبغه جمهوریت است. که قطعا اقای روحانی در ایجاد آن بی تقصیر نیست.

دیدگاه ها