نمایش نوار ابزار

آقای روحانی از مردم فاصله نگیر

مردم ایران مردمانی عاطفی ومهربانند، مخالف خشونت، درگیری ونزاعند، حتی کسانی که از برون مرزها به آنان هجوم آورده اند،با رفتارشان چنان  آنان را جذب نموده  که عضوی ازاین ملت شده اند، نمی توان با آنان از سرستیز وتهدید برآمد ،روسای جمهور تاکنون هرکدام به نوعی توانسته اند با زبان این مردم سخن بگویند وبا نمایندگان اقشار مختلف  احساس نزدیکی بکنند،این ملت تکبر و غرور را از هیچ فرد وقدر تی نمی پذیرد،
متاسفانه آقای روحانی پس از پیروزی چنان خودرا گم کرد که حتی به نزدیکترین فرد به خودش که عامل پیروزی او بود بها نداد ،اسحاق جهانگیری چنان از  خوی مردانگی ورادمردی برخوردار بود ،که وقتی از سوی یکی از افراد با نفوذ به اوپیشنهاد می شود  که در صحنه بمان ،در پاسخ می گوید :حتی اگر مقتدرترین  شخصیت ومرجع هم بگوید  وتکلیف بکند که من در صحنه بمانم ،من به روحانی خیانت نمی کنم ،اما متاسفانه روحانی علی رغم محبوبیت  جهانگیری  ونفوذ ایشان بنا به شنیده ها در چینش کابینه  واستانداران از نظر و رای او  استفاده نکرد ،بلکه افرادی را به خود نزدیک کرد و امور را به آنان سپرد که چنان جایگاهی در میان مردم ندا رند،
تکبر و غرور روحانی واحساس بی نیازی از حامیانش موجب اظهار نارضایتی وحتی تشکیل کمپین پشیمانی از رای دادن به روحانی شد که در میان آنان شخصیت های علمی ،هنری وفرهنگی را می توان نام بر.د.
بی توجهی روحانی به حامیانش از مراسم تحلیف هویدا شد وبعدا در انتخاب کابینه  واستانداران بیشتر خودرا بروز داد ،به گونه ای که در جلساتی که رؤسای ستادهای روحانی با دکتر  شریعتمداری داشتند .به اتفاق از برخورد روحانی با حامیانش وبی توجهی به هوادارانش واینکه حاضر نیست حتی یک ساعت وقت خودرا به تشکیل جلسه ای با روسای ستادهایش اختصاص دهد به شدت معترض بودند ،که متاسفانه این اعتراضات نه شنیده شد ونه مور د توجه قرار گرفت و موجی از نارضایتی را در میان ستادهای روحانی بر ضد ایشان ایجاد کرد ،
این نارضایتی از عملکرد روحانی پس از گذشت مدت کمی از آغاز دومین دوره  نه تنها به سبب مشکلات اقتصادی ویا سیاسی و اجتماعی بود ،بلکه ناشی از تکروی و انزواطلبی  روحانی بود که همگان را فراموش کرد واحساس کرد که شرق وغرب جهان تنها در اختیار واعظی و نوبخت است  ومی توان با این دوبازو همه ی کلیدها را به دست گرفت وهمه ی قفل هارا گشود وبه وسیله ی این دوبال به همه ی آفاق پرواز نمود ،غافل از اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از رفتار وعملکرد اطرافیان شخص است که موجب نارضایتی هاو واکنش ها می شود.
تاز مانی که روحانی از حصار کبر وغرور خارج نشود واز دایره ی تنگ ارتباط با دونفر  خودرا نرهاند و دلسوزان و آگاهان سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی  وفرهنگی  اصلاح طلب و اصولگرای معتدل را در تصمیمگیری ها دخالت  وطر ف مشورت قرار ندهد  ،قطعا  یک طرفه وشخصا قادر به حل مشکلات ورخدادهای پیش رو  نخواهد شد.
امیدوارم حوادث اخیر مایه ی عبرت  و پند واندرز بر ای همه ی مسئولانی باشد که خودرا در قفس اوهام وتخیل محصور نموده  وپس از گرفتن رای مردم خودرا از  آنان بی نیاز می دانند.

دیدگاه ها