نمایش نوار ابزار

آقای رحیمی می توانست ولی جه سود !!!!!

IMAGE634525443225450099اصلادوست نداشتم وارد چنین مباحثی شوم هرچند بی تفاوتی در باره ی سرنوشت ملت وبیت المال یک عمل غیر اخلاقی است ،اما من به سبب دلی که در گرو زادگاهم کوردستان دارم همیشه تلاش می کنم با هر وسیله ای شده مقداری ولو اندک غبار محرومیت را از چهره تکیده اش بزدایم ،نگاشتن ها ،گفتن ها ومذاکراتی که در این مقوله لازم بوده انجام داده ام ،و گاهی بر خلاف میل وعقیده درونی متوسل به افرادی برای رفع محرومیت وتبعیض از آن سامان شده ام .
حتی باانتصاب آقای رحیمی در معاونت اول ریاست جمهوری بسیار خوش حال شدم وگفتم هم می تواند نیروهای استان را به کار گیرد وهم منابع بیشتری را در راستای تبعیض مثبت تخصیص دهد وحتی یک بار در هواپیما به آقای شعبانی نماینده سابق سنندج که رابطه نسبی دارند گفتم :به آقای رحیمی بگو فرصت خدمت به مردم کردستان است.اما متاسفانه نشد ونکرد.
تازه یکی از دوستان از آقای دکتر (م) نقل می کرد که من ساعت هشت شب در نزد ایشان بودم که به آقای دکتر شیخ الاسلام زنگ زد که همین امشب باید مهندس زرین گل را از کار برکنار نمائی که همان شب دستور انجام شد .
نکته دوم تلفن به آقای (ی) مدیر عامل شستا در خارج از کشور است که چون زرین گل افراد مخالف مرا در پیرامون خویش جمع کرده فورا دستور به بر کناری آنان می دهی ،البته برخورد خطی در ایران رایج است اما چنین بر خوردی به نسبت نیروهای کردستانی که در زیرآسمان ایران جز خدارا ندارند آن هم از سوی کسی که با رأی وحمایت آنان به چنین مقامی رسیده بودشاید عملی اخلاقی نباشد .با وجود تمام مسائل گفته وناگفته از چنین مسأله ای که برای آقای رحیمی پیش آمده متاسفم.

دیدگاه ها