نمایش نوار ابزار

آقای ذوالفقاری کولبران تروریست نیستند

آقای ذوالفقاری کولبران تروریست نیستند

سخنان آقای ذوالفقاری معاون سباسی امنیتی وزیر کشور درباره کولبران موجب شد تا نقدی بر سخنان او نوشته شود .آقای ذوالفقاری کولبران بی پناه اگر کارهای تروریستی می کردند هیچ وقت به این کارهای طاقت فرسا وغیر قابل تحمل روی نمی آوردند. سؤال دیگر تاکنون چند کولبر به جرم تروریست بودن دستگیر شده اند.؟ مرزنشین بودن ویژگی هایی دارد که با مرکز نشینی متفاوت است ومرزنشینان به سبب شرایطی که دارند زندگی ناهمگونی با دیگر هموطنان دارند واین شرایط ویژه موجب شده تا همه نوسانات را تحمل نمایند. دلبستگی آنان به زندگی مرزنشینی چه به سبب علاقه به محل زندگی باشد ویا به خاطر عوامل وعلل کسب وکار باشد آنان را از بسیاری از تجملات ومسائل رفاهی شهرنشینان محروم نموده است.

اهالی مرزنشین چه در این سوی مرز یا در آن سو یا یکدیگر یک نوع احساس رقابت دارند .هرگونه تغییر وتحولی در سطوح مختلف زندگی چه ایجابی یا سلبی مربوط به یکی از آن ها در دیگری تأثیر گزار خواهد بود.بنابراین مرزنشینان نماد شخصیت یک ملت ونحوه زندگی ورفتار آن خواهند بود .وهمینطور رفتار مسؤولین یک کشور با این شهروندان به سرعت در آن سوی مرز بازتاب خواهد داشت. چرا نباید در آن سوی مرز هیچ حادثه تیراندازی وکشتن اتفاق بیفتد,اما دراین سوی مرز هرهفته ای شاهد چنین حوادثی باشیم؟

کولبری نشانه تفاوت آشکار و فاحش فاصله طبقاتی است.نشانه تبعیض وبی عدالتی است.وهیچ افتخاری هم نیست زیرا هیچ گونه تولیدی درآن نیست بلکه یک اجباری است که افراد به ناچار به خاطر مبارزه با مرگ حقیرانه متوسل به آن می شوند.چه می شد که کولبران مانند آقازاده ها وفرزندان وزیران وروحانیان شرکت های بزرگ را تأسیس می کردند.ویا عضو هیئت مدیره می شدند و یا در خارج به تحصیل می پرداختند .

نباید مسؤولین به جای مرهم نهادن بر زخم مرزنشینان برزخم های انان نمک بپاشند واتهامات ناروایی به آنا ن بدهند. بلکه به صورت اصولی واساسی به حل مشکلات آنان بپردازند.چرا حکومت مرزی کمیته ای برای حل مشکلات مناطق مرزی تعیین نمی کند؟ کاش یکی از مدیران رده بالای نظام خود وخانواده اش شبی را در میان کولبران در مناطق مرزی اورامان ویا پیرانشهر بسر می بردند تا بدانند شکرنعمت های خداوند آن است که رنج ودرد این هموطنان را احساس کنند وبدانند که اصل همه آنان به آدم بر می گردد وآدم نیز از خاک است .اما امروز سرنوشت ودست قضا عده ای را به علل مختلف بر مبل ومیز نشانده وعده ای را بر سنگ وخاک .این کفه ترازو چه زمان به نفع خاک نشینان تغییر کند خدا می داند؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها