نمایش نوار ابزار

آقای اردوغان از‌صدام عبرت بگیر

قرآن برای عبرت گرفتن واهمیت دادن بە آن ،تذکرهای لازم را دادە است،در زمین بگردید وعاقبت دروغگویان وظالمان را ببینید، اما چرا انسان عبرت نمی گیرد ،نیاز‌بە بحث های‌ روان شناسانە دارد، عدم تربیت درست دینی،اخلاقی وحرص وغفلت وکبر وغرور واز‌همە مهمتر عدم اعتقاد بە قیامت ورستاخیز‌ منشٵ تمام بدبختی هاست.

جاە طلبی ها وکمبودها وعقدە های روانی دوران کودکی عامل مهم بلند پروازی ها وترکتازی قدرتمندان وقدرت طلبان است. صدام ها ،قذافی‌ ها، اسدەا ،اردوغان ها ومشابهان آن ها همگی از نطفە بی مقداری بودە اند کە امروز بە چنین سرنوشتی دچار شدە اند. زیرا اگر قدرو ارزش خودرا می دانستند موجب فاجعه حلبچە وکوبانی‌وعفرین نمی شدند.

هر چند یکی ازاهالی حلبچە می گفت کە ما به خاطر طرفداری‌از‌جمهوری اسلامی‌ توپ باران ها وخمپارە ها را رحمت می دانستیم وسرنگونی صدام را نعمتی.از‌اینکە صدام حق داشتەبا آن ها اینگونە رفتار‌نماید یانە بحث جداگانە ای است، اما چرا حلبچە انتخاب‌شد؟ باز‌هم جای سۇال است. آیا بە صرف مخالف بودن باید اینگونە رفتار کرد؟ در کدام دادگاە صالحە محکوم شدند؟

علاوە بر زشتی‌چنین جنایت هایی،آنچە کە مشخص است حاکمیت قانون تنازع بقا وبقای اقویا ونابودی ضعفاست.ودر‌این صحنە چەملتی از‌ملت کوردمظلومتر وضعیفتر را برای‌آزمایش بمب های شیمیائی می توان پیدا کرد.استعمارگران وامپریالیست ها کەدر دورە های مختلف شگردهای خاص خودرادارند،با ایجاد بنگاە های مردم فریبی سازمان ملل وشورای امنیت وحقوق بشر ،بزرگترین حق ملت هارا غصب نمودە اند.

. حلبچە زخمی است برپیکر ملت مظلو م کورد ولکە ننگینی است بر پیشانی انسانیت معاصر کە هرگز‌التیام نمی یابد وپاک نمی شود وخۆن مقدسی است کە هرگزخشک نمی گردد وبە مانند روحی است کە تناسخ وار در کالبد نسل های مختلف دمیدە می شود وانسان های در حال غرق شدن در منجلاب پستی وانحراف از‌فطرت را زندە می سازد. آری هیچ خونی فراموش‌نمی شود،حسین بن علی مظلومانە شهید اما خون بە ناحق ریختە اش پتکی سنگین بر فرق تمام خونخواران تاریخ شدە است. جدا از‌مسٲلە عقاب الهی مسٱلە عمل وعکس العمل در طبیعت ودر دنیا نمی گذارد کە خون بی گناهان بە هدر رود ومستبدان وخون خواران تا آخر عمرشان در آسودگی زندگی نمایندکە نمونە های فراوانی دارد.از‌آن جملەصدام. اما متاسفان دیدە عبرت بین نابینا شدە است وچشم بصیرت کور شدەاست.قطعا عفرین کمتر از حلبچەنیست واردوغان قوی تر از‌صدام نمی باشد. گرامی باد یادشهدای حلبچە وعفرین وننگ وروسیاهی برازندە متچاوزان وسکوت کنندگان در مقابل جنایت های آنان باد.

drjalalizadeh60@

دیدگاه ها