نمایش نوار ابزار

آتش به اختیار در کردستان و پیامدهای آن:

پس از زبان آوردن این واژه از سوی مقام رهبری ،هرکسی از ظن خود این واژه را تفسیر کرد،عده ای آن را به منزله  مجوزی برای  توجیه اعمال خود دانستند که هرگونه قانون شکنی و خودسری را برای خود توجیه نمایند،عده ای آن را امیدبخشی برای کسانی دانستند که به نوعی دچار انفعال و انزوا شده بودند، تا دوباره وارد صحنه شوند ،اما در هر صورت برای شخصیتی که در بالاترین مرتبه مسئولیت درنظام جمهوری اسلامی است وخود را مقید به رعایت قانون می داند روزنه قانون شکنی را برای  افرادی نمی گشاید که از عدالت  وقانون گریزانند  ومنافع خودرا در هرج ومرج وبی قانونی می دانند. البته تفسیر متون  ونوع قرائت وبرداشت آزاد است که هرکس می تواند کلام را به سخن آورد و تفسیر خودرا بر آن تحمیل نماید.به عنوان مثال در این آیه قرآنی( وجاهدوا فی الله حق جهاده ) یکی می تواند آن را به معنای هر گونه تلاش سازنده ای در راه سازندگی جامعه وخدمت به بندگان خدا تفسیر نماید ودیگر ی می تواند آن را به جهاد وجنگ تفسیر نماید.
اما آنچه که از تفسیر کلام رهبری موجب نگرانی است ،برداشت عده‌ای از نیرو های امنیتی و انتظامی در کردستان است که در حالا ت  وموقعیت های مختلف بر داشت مخالف با نیت و قصد رهبری را داشته باشند که آثار سوء ی را در پی خواهد داشت.
قبل از این سخنرانی ما شاهد برخوردهای خشن با شهروندان بویژه دستفروش ها و کولبران  بوده ایم ،حال اگر برخی از این نیرو ها ازاین واژه تفسیر به رأی نمایند  وبه ظاهر لفظ بدون ارتباط جمله با ماقبل و مابعد آن وموقعیت بیان جمله معنا ومفهوم مورد نظر خودرا برای توجیه اعمال خود از آن برداشت  نمایند ،با مشکلات فراوان وعدم پاسخگویی مرتکبین مواجه خواهیم شد  که به نوعی موجب نارضایتی مردم خواهد شد .امید است مسئولان مربوطه ازاین واژه تفسیر به احسن رای داشته باشند وآن را بر زیباترین مفهوم ومثبت ترین معنا حمل نمایند که مورد نظر صاحب کلام بوده است.

دیدگاه ها